risk-degerlendirme

Risk Değerlendirmesi

Çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak için işverenin talimatı doğrultusunda oluşturulan Risk Değerlendirmesi Ekibi ile işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alınarak;

Çalışanları Etkileyebilecek Tüm Tehlikeleri ve Riskleri Belirleyerek,

Kullanılacak İş Ekipmanları ve Kimyasal Maddelerin Seçiminde Tüm Riskleri Değerlendirerek,

İşyerindeki Düzenin Korunmasını Sağlayarak,

Genç, Yaşlı, Gebe Veya Emziren Çalışanlar İle Kadınların Durumunu Göz Önüne Alarak,

Değerlendirilen Riskler Sonucu Kişisel Koruyucu Donanımları Belirleyerek,

çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

Tehlikelerin tanımlanması

1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanmaktadır.

a) İşyeri Bina ve Eklentileri.
b) İşyerinde Yürütülen Faaliyetler İle İş ve İşlemler.
c) Üretim Süreç ve Teknikleri.
ç) İş Ekipmanları.
d) Kullanılan Maddeler.
e) Artık ve Atıklarla İlgili İşlemler.
f) Organizasyon Ve Hiyerarşik Yapı, Görev, Yetki ve Sorumluluklar.
g) Çalışanların Tecrübe ve Düşünceleri.
ğ) İşe Başlamadan Önce İlgili Mevzuat Gereği Alınacak Çalışma İzin Belgeleri.
h) Çalışanların Eğitim, Yaş, Cinsiyet ve Benzeri Özellikleri İle Sağlık Gözetimi Kayıtları.
ı) Genç, Yaşlı, Engelli, Gebe Veya Emziren Çalışanlar Gibi Özel Politika Gerektiren Gruplar İle Kadın Çalışanların Durumu.
i) İşyerinin Teftiş Sonuçları.
j) Meslek Hastalığı Kayıtları.
k) İş Kazası Kayıtları.
l) İşyerinde Meydana Gelen Ancak Yaralanma veya Ölüme Neden Olmadığı Halde İşyeri ya da İş Ekipmanının Zarara Uğramasına Yol Açan Olaylara İlişkin Kayıtlar.
m) Ramak Kala Olay Kayıtları.
n) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları.
o) Ortam ve Kişisel Maruziyet Düzeyi Ölçüm Sonuçları.
ö) Varsa Daha Önce Yapılmış Risk Değerlendirmesi Çalışmaları.
p) Acil Durum Planları.
r) Sağlık ve Güvenlik Planı ve Patlamadan Korunma Dokümanı Gibi Belirli İşyerlerinde Hazırlanması Gereken Dokümanlar.

2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.

3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.

a) İşletmenin Yeri Nedeniyle Ortaya Çıkabilecek Tehlikeler.

b) Seçilen Alanda, İşyeri Bina ve Eklentilerinin Plana Uygun Yerleştirilmemesi veya Planda Olmayan İlavelerin Yapılmasından Kaynaklanabilecek Tehlikeler.

c) İşyeri Bina ve Eklentilerinin Yapı ve Yapım Tarzı İle Seçilen Yapı Malzemelerinden Kaynaklanabilecek Tehlikeler.

ç) Bakım ve Onarım İşleri De Dahil İşyerinde Yürütülecek Her Türlü Faaliyet Esnasında Çalışma Usulleri, Vardiya Düzeni, Ekip Çalışması, Organizasyon, Nezaret Sistemi, Hiyerarşik Düzen, Ziyaretçi Veya İşyeri Çalışanı Olmayan Diğer Kişiler Gibi Faktörlerden Kaynaklanabilecek Tehlikeler.

d) İşin Yürütümü, Üretim Teknikleri, Kullanılan Maddeler, Makine ve Ekipman, Araç ve Gereçler İle Bunların Çalışanların Fiziksel Özelliklerine Uygun Tasarlanmaması veya Kullanılmamasından Kaynaklanabilecek Tehlikeler.

e) Kuvvetli Akım, Aydınlatma, Paratoner, Topraklama Gibi Elektrik Tesisatının Bileşenleri İle Isıtma, Havalandırma, Atmosferik ve Çevresel Şartlardan Korunma, Drenaj, Arıtma, Yangın Önleme ve Mücadele Ekipmanı İle Benzeri Yardımcı Tesisat ve Donanımlardan Kaynaklanabilecek Tehlikeler.

f) İşyerinde Yanma, Parlama veya Patlama İhtimali Olan Maddelerin İşlenmesi, Kullanılması, Taşınması, Depolanması ya da İmha Edilmesinden Kaynaklanabilecek Tehlikeler.

g) Çalışma Ortamına İlişkin Hijyen Koşulları ile Çalışanların Kişisel Hijyen Alışkanlıklarından Kaynaklanabilecek Tehlikeler.

ğ) Çalışanın, İşyeri İçerisindeki Ulaşım Yollarının Kullanımından Kaynaklanabilecek Tehlikeler.

h) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yeterli Eğitim Almaması, Bilgilendirilmemesi, Çalışanlara Uygun Talimat Verilmemesi veya Çalışma İzni Prosedürü Gereken Durumlarda Bu İzin Olmaksızın Çalışılmasından Kaynaklanabilecek Tehlikeler.

4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.